ONLINE MEETING

+86-21-31249029

Participants

●  Hong-da Lyu (Beihang University)

●  Zixia Wei (Yukawa Institute for Theoretical Physics)

●  Suvadeep Roy (Department of Physical Sciences, Indian Institute of Science Education and Research Kolkata)

●  Runze Qi (Fudan University)

●  Zhengzhi Wu (Institute for Advanced Study, Tsinghua University)

●  Wei-Zhen Zhang (SDU)

●  Jiabao Yang (Cornell University)

●  peihe yang (Tianjin University)

●  Run-Qiu Yang (Tianjin University)

●  Jiaju Zhang (Tianjin University)

●  Yang Lei (UCAS-KITS)

●  Mei Zihao (USTC)

●  Yixuan Wang (USTC)

●  Li Yao (Shanghai jiaotong university)

●  Ze Li (Tianjin University)

●  feiyu deng (Fudan University)

●  Wang Hongyu (Fudan University)

●  Yong-Shi Wu (University of Utah)

●  RuiliZhang (UCL)

●  Yun-Long Zhang (YITP, Kyoto University)

●  Chen Yang (University of Amsterdam)

●  Lili Yang (Shaanxi Normal University)

●  Long-Jian Wang (NKU)

●  Wang Zhi (Department of Physics, Fudan University)

●  Zhih-Ahn Jia (Key Lab of Quantum Information, USTC)

●  Jinmin Yi (Perimeter Institute)

●  Yilu Shao (Fudan University)

●  Ruwi Gao (shanghai normal university)

●  Huang Yuanzhu (School of Physics and Astronomy, Sun Yat-sen University(SPA, SYSU)

●  Yanhui Ren (Nankai University)

●  Lizzy Rieth (University of Amsterdam)

●  Jinwei Chu (Fudan University)

●  Chao Niu (Jinan University)

●  Ran Liu (Bond Uni)

●  Hao Yan (umich)

●  Jia-Hui Huang (South China Normal University)

●  Zhiling Zhou (College of Physics Jilin University)

●  Hong-An Zeng (JiLin university)

●  Shenyang Shi (Columbia University)

●  Xing-xiang Peng (University of Science and Technology of China)

●  Zhenbo Di (Jilin University)

●  Jiaming Shi (CCNU)

●  Jie-qiang Wu (MIT)

●  Sen Wang (THU)

●  Dongqi Li (Sun Yat-sen University)

●  Jie Ren (Sun Yat-sen University)

●  Chenglang Yang (PKU)

●  Anuj Apte (University of Chicago)

●  YAO Yuan (University of Tokyo)

●  Hao Zhang (Theoretical Physics Division, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences)

●  Dong-Hui Du (Nanchang University)

●  Wei Guo (Guangxi University)

●  Mike Yu (UCAS)

●  Zekai YU (UCAS)

●  Zhencheng Wang (UC Santa Barbara)

●  Hao Chen (Zhejiang University)

●  Ziyong Zhang (Inner Mongolia University)

●  Yuan Sun (Sun Yat-Sen university)

●  Shaoqi Hou (Wuhan University)

●  Yuanpeng Hou (KITS)

●  Peng Liu (Jinan University)

●  Victor Zhang (University of Chicago)

●  Zehua Xiao (Tsinghua University)

●  Haocheng Zhong (University of Manchester)

●  Anjie Le (Uni. of Cam.)

●  Yu-Xuan Zhang (College of Physics, Jilin University)

●  Yang Jiayue (Jilin University)

●  Yuanxu Wang 

●  Junyang Hu (JLU)

●  Xing Huang (Northwest University)

●  Aoumeur (Padova university)

●  Lingfa Meng (University of Cambridge)

●  Quanfeng WU (Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences)

●  Hao Geng (University of Washington)

●  Kevin Loo (Tsinghua University)

●  Zongqi Shen (Fudan University)

●  Yu-Ting Zhou (YangZhou University)

●  Huajie Gong (Yangzhou University)

●  Luis Apolo (Tsinghua University)

●  XianHui Ge (Department of Physics, Shanghai University)

●  Li Benliang (Southwest Jiaotong University)

●  Tianyi Li (Fudan University)

●  Haoyu Zhang (Texas A&M)Contact

Conference Secretary: Wenting Zhou  | Telephone: +86-21-31249029 | E-mail: zhouwenting@fudan.edu.cn

Copyright © 2020. FGI All rights reserved.